Teams

Dr. M.S. Ashraf

Director

Dr. J.C. Bose

Director

Dr. K. Govindaraj

Managing Trustee

Dr. Jawahar Nagasundaram

Vice President

Dr. G. Hemamalini

Advisory Member

Dr. Sundaranarayan

Gynaecologist

Dr. Sudha Sundarnarayanan

Obstetrician & Gynaecologist

Dr.A.Thanga Prabhu

Health Informatics